Sekretess och data

Detta dokument uppdaterades senast den: 08.04.2020

 

Denna webbplatstillhandahålls av Åhmans Traktorcentrum AB, nedan kallat ”vårtFöretag”. 

Denna sekretesspolicy (tillsammans med våra användarvillkor och alla andra dokumentsom det hänvisas till på den) styr det sätt på vilket vårt Företag samlar in, använder, underhåller och lämnar ut information som samlas in från användare (var och enkallad en ”Användare”) av denna webbplats (”Webbplatsen”). Dennasekretesspolicy gäller för Webbplatsen och alla produkter och tjänster somerbjuds av vårt Företag.Genom att trycka på knappen ”Jag godkänner” accepterar Användarenbestämmelserna om sekretess och data som anges häri.

Vidtillämpning av personuppgiftslagen 1998:204 (Lagen) är registeransvarig förpersonuppgifter Åhmans Traktorcentrum AB med adressen Kåparp 3 583 35 LINKÖPING.

 

Information som vi kan komma att samla in från dig


Vårt Företag kan samla in och bearbeta följande data om dig: 


  • Personligt identifierbar information

Vi kan komma att samla inpersonligt identifierbar information (även kallad personuppgifter) från Användarepå en rad olika sätt, däribland, men inte begränsat till, när Användare besökervår Webbplats, anmäler sig till nyhetsbrevet, fyller i ett formulär och isamband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner och resurser som vi görtillgängliga på vår Webbplats. Användare kan alltid vägra att lämna utpersonligt identifierbar information, men med följden att detta kan hindra demfrån att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

  • Icke-personligt identifierbar information

Vi kan komma att automatisktsamla in icke-personligt identifierbar information om Användare, närhelst deinteragerar med vår Webbplats. Icke-personligt identifierbar information kanomfatta webbläsarens namn, typen av dator och teknisk information om Användarnasmetod för att ansluta till Webbplatsen, såsom vilket operativsystem och vilkaInternetleverantörer som används och liknande information.

  • Webbläsarcookies

Vår Webbplats kan använda”cookies” för att förbättra Användarnas upplevelse. En Användares webbläsareplacerar cookies på personens hårddisk för arkivhållningsändamål och ibland föratt spåra information om personen. En Användare kan välja att ställa in sinwebbläsare så att cookies nekas eller så att personen får en varning närcookies skickas. Observera att om Användaren gör detta kan det hända att vissadelar av Webbplatsen inte fungerar korrekt. För mer information, se vår Cookie Policy. 


Hur vi använder insamlad informationVårt Företag kan komma att samla in ochanvända Användares personliga information för följande ändamål:


  • För att förbättra kundservicen

Information som du lämnar hjälpeross att svara mer effektivt på din förfrågan om kundservice och behov avsupport. 


  • För att anpassa användarupplevelsen

Vi kan komma att användainformation i sammanställd form för att förstå hur våra Användare som gruppanvänder de tjänster och resurser som tillhandahålls på vår Webbplats. 


  • För att förbättra vår Webbplats och våra tjänster

Vi kan komma att använda den feedbacksom du lämnar för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan även kommaatt använda dina personuppgifter för att hämta information omwebbplatsstatistik och trafik på vår Webbplats, för att förbättra vår Webbplatsövergripande funktion.


  • För att genomföra kampanjer, tävlingar, enkäter eller andrawebbplatsfunktioner 

För att skicka information till Användarnasom de har accepterat att ta emot om ämnen som vi tror kan vara intressanta fördem. Vi kan även använda sociala plugin-program för att ge dig en ännu bättreupplevelse av vår Webbplats. 


  • För att skicka regelbundna e-postmeddelanden

Vi kan komma att användae-postadressen för att svara på Användarens olika förfrågningar och/eller andra meddelanden.För att skicka reklam via e-postVi kan komma att skickae-postmeddelanden till Användarna med företagsnyheter, uppdateringar,information om relaterade produkter eller tjänster osv. Vi gör detta endast om Användarenhar valt att ta emot sådana meddelanden eller om meddelandena rör liknandeprodukter och tjänster. För att Användaren när som helst ska kunna avsäga sigframtida e-postmeddelanden ingår detaljerade anvisningar för av avbrytaprenumerationen längst ned i varje e-postmeddelande. Användaren kan även göra detgenom att kontakta oss på info.traktorcentrum@ahmanstraktor.se.


  • För att skicka annat reklammaterial

Vi kan även komma att kontakta Användaremed reklaminformation på andra sätt, när det är lagligt att göra det (vi kant.ex. skicka SMS om de har valt att ta emot sådana meddelanden). Om du intevill ha sådana meddelanden ber vi dig informera oss om det via e-post till info.traktorcentrum@ahmanstraktor.se


Hur vi lagrar din personliga information


Allinformation som du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Om vi har gettdig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar avvår Webbplats har du ansvaret för att hålla lösenordet konfidentiellt. Avslöja intedina lösenord för någon.

 

Informationen som samlas in på denna webbplats av Åhmans Traktorcentrum AB lagras endast så länge det är nödvändigt och kommer att raderas efter 1 månader, när informationen inte längre behövs.

 

Hur vi skyddar din information

Vi använder lämpliga metoder för insamling, lagringoch bearbetning av data och säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörigåtkomst, ändring, utlämnande eller förstöring av din personliga information,ditt användarnamn, ditt lösenord, din transaktionsinformation eller dina datasom lagras på vår Webbplats.

 

Delning av din personliga information

Vi varken säljer, handlar medeller hyr ut användares personligt identifierbara information till andra. Vikan komma att dela generisk sammanställd demografisk information som inte ärkopplad till någon personligt identifierbar information om besökare och Användare- med våra affärspartner, betrodda dotterbolag och annonsörer för de ändamålsom beskrivs ovan. 

 

Tredjepartswebbplatser

Användare kan hittaannonsinnehåll eller annat innehåll på vår webbplats som länkar tillwebbplatser och tjänster som tillhör våra samarbetspartner, leverantörer,annonsörer, sponsorer, licensgivare och andra tredje parter. Vi kontrollerarinte innehåll och länkar som förekommer på dessa webbplatser och ansvarar inteför de metoder som används av webbplatser som är länkade till eller från vår Webbplats.Dessutom kan dessa webbplatser eller tjänster, inklusive deras innehåll ochlänkar, ständigt ändras. Dessa webbplatser och tjänster kan ha sin egensekretesspolicy och kundservicepolicy. När Användare navigerar på ellerinteragerar med andra webbplatser, inklusive webbplatser som har en länk tillvår webbplats, då gäller den webbplatsens egna villkor och policy.

 

Dina rättigheter 

Duhar rätt att be oss att inte bearbeta dina personuppgifter förmarknadsföringsändamål. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in dinauppgifter) om vi avser att använda dina data för sådana ändamål eller om viavser att lämna ut din information till en tredje part för sådana ändamål. Dukan utöva din rätt att förhindra en sådan bearbetning genom att markera vissarutor i de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan närsom helst utöva denna rätt genom att kontakta oss på info.traktorcentrum@ahmanstraktor.se.

 

Åtkomst till information

Lagen ger dig rätt att få tillgång till information somlagrats om dig en gång per kalenderår. Din rätt till denna åtkomst kan utövas ienlighet med Lagen. Om du begär ytterligare åtkomst kan en avgift på 10 pundtas ut, motsvarande våra kostnader för att kunna ge dig detaljerna om deninformation som vi har om dig.

Eventuell begäran ska göras till Åhmans Traktorcentrum AB. Du kan när som helst utöva denna rätt genom att kontakta oss på info.traktorcentrum@ahmanstraktor.se.

 

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vårt Företag har rätt att när somhelst uppdatera denna sekretesspolicy. Om vi gör det kommer vi att ändrauppdateringsdatumet längst ned på denna sida och informera dig om ändringarna isekretesspolicyn. Oavsett detta uppmanar vi Användare att kontrollera dennasida ofta för att ta del av eventuella ändringar och hålla sig informerade omhur vi hjälper till att skydda den personliga information som vi samlar in.

 

Ditt godkännande av dessa villkor

Genom att använda denna Webbplatsgodkänner du denna policy. Om du inte godkänner denna policy ber vi dig attinte använda vår Webbplats. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter attändringar i denna policy har publicerats betraktas som ett godkännande från dinsida av dessa ändringar.

 

Kontakta oss

Om du har frågor om dennasekretesspolicy, denna Webbplats metoder eller dina kopplingar till denna Webbplatsber vi dig kontakta oss på:

Kåparp 3

583 35 LINKÖPING

 

 

Användning av webbplatsen är beroende av ditt godkännande av MOONDA datasekretesspolicy:

 

Detta dokument uppdaterades senast den: 08.04.2020

 

MOONDA Data Privacy Policy 

Informationen som samlas in på denna webbplats behandlas också av licensinnehavaren MOONDA, med server och teknikteam i Frankrike.

 

I enlighet med dina fria rättigheter kan du inkomma med en begäran angående dina uppgifter via e-postadressen: dataprivacy@moonda.com.

 

Du kan också få reda på mer om spårningen som görs på denna webbplats och hantera dina inställningar genom att besöka webbplatsens Cookiepolicy.

 

Vänligen se följande tabell för mer information om MOONDA:s policy beträffande datalagring: